TR
Araç Kiralama Sözleşmesi
ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren ALBİN RENT A CAR KİRALAYAN, aynı sayfada imzası bulunan kira karşılığında kullanmak üzere alanda KİRACI olarak adlandırılacaktır. 

MADDE 1 - GENEL KOŞULLAR

A- Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşağıda geniş bir şekilde de açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla araca hasarsız yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarları ile teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.
Aşağıda sayılan durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanamayacağını öncelikle kabul eder.
1- Gümrük yasaları T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri
 kanuni işlerde,
2- Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde
ya da yüklenerek taşınmasında,
3- Yarış hız tahmini ralli sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
4- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısı üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya
taşınmasında,
5- Ödeme şeklinde ne olursa olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ve ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada, C- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı alınmaksızın kiracı aracı üçüncü şahsın kimlik adres ve ehliyetini ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz olup, dilerse kiralayan kiracının ikinci maddede söz konusu edilen depozitini irat kaydeder.
D- Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak şekilde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunamazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiralayan kiracıdan talep edebilir.
E- Kiracı aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
F- Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaadeleri veya el konulması durumunda geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamaları kiracıya aittir. Bu sürede geçecek olan günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.
G- Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, yağ değiştirme vb. gibi) yapılacak masrafları kiralayanın adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılacak tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme masrafları donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve ve zararlarla benzer olaylar sonucu aracın hareket etmemesi durumunda kiraladığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup kiralanan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar kiralayanın en yakın istasyona bildirilecek onayı alınıp yaptırılacak kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.
H- Benzin ücreti kiracıya aittir.
 İ-  Kiracı kendisine veya bir başkası tarafından kira süresi içerisinde veya önce ya da aracı kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malın kaybından ve hasardan doğacak herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflar dahil kiralayana peşin ibraz etmiştir.
J- Bir günlük kira süresi 24 saattir. Haftalık veya aylık kira süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir. K- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
L- Taraflar arasında yazılı olarak karşılaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik
hükümsüzdür.
M- Her halde kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirini gerekli kolaylıkları hakları oranında birbirlerine vekalet vermek dava haklarını temlik etme zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.
N- Kiralayanın belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
O- Kiracı ile arasındaki anlaşmazlık Antalya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenecektir.
P- Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve tercih edemez ve bunları kiralayana derhal aracın geri çevrilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme hakkı yapmadan talep hakkını verir.

MADDE 2- ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre kiralayan yaklaşık kira ve km. tutarının % 20 kira fazlasını kira depoziti olarak alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saklanır. Ödeme baz TL. ‘dir. Karşılığı resmi kur üzerinde hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ile ödenebilir. Bunların dışında geçerli kredi kartları geçerlilik limitini aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görülür. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla kira süresini uzatabilir.

MADDE 3- SİGORTA

Kiralayan, araçlarını Karayolları Trafik yasası uyarınca, üçüncü şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde mecburi mali mecburiyet sigortası ile sigortalanmıştır.
Kiralayan, 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortaları teminat hadleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar. Ayrıca sigorta şirketi karşı tarafa hasarını ödedikten sonra kiralayana rücu ederse, kiralayanında kiracıya bu miktar için rücu hakkı saklıdır. Kiracı kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan itirazsız sorumludur. Ancak kiranın başlangıcında tarife belirlenen sigorta bedelini ödemeyi kabul eden kiracı kasko sigortalarının öngördüğü şartlar çerçevesinde kasko bağışıklığından yararlanabilir.
Şirket aracın kasko sigortası olmasa dahi kasko sigortalıymış gibi muamele yapar. Şu kadar ki, kiracı kasko sigortalarının kaza halinde öngördüğü koşulları ve bundan başka aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.
a- Kiracının doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı kiralayana hemen haber verecektir.
b- Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan kiracıdan talep hakkını her zaman mahfuz tutar.
c- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma ) olayın oluş biçimi ayrıntılı biçimde anlatan bir kaza raporu ve tespit zapt-şahit - isim ve adresi ile benzeri bilgi ve belgeleri, ayrıca alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edilecektir.
d- Çalınma halinde kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir. Araç bulunmazsa, geçecek ilk 45 günlük sürenin kira bedelini kiracı öder.
e- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

SİGORTA TEMİNAT! DIŞINDA KALAN HALLER:

a- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlarda,
b- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi halinde,
c- Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda,
d- Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda,
e- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalarda,
1- Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlarda,
g- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında
meydana gelecek kaza ve hasarlarda,
h- Kiracı aracı trafik yasaları ve ilgili tüm mevzuat hükümlerinin getirdiği trafik kurallarına uymak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması hız tahditlerinin aşılması, aracın yol ve hava şartlarına uygun kullanılmaması ve benzeri nedenler ile yukarıdaki GENEL KOŞULLAR' a uyulmaması halinde araçta herhangi bir hasar meydana gelirse, kiracı listede belirtilen kasko bağışıklığı pirimi ödemiş dahi olsa zararın tamamından sorumludur. Bu halde kasko sigortası yokmuş gibi muamele yapılır.
i- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dış yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
j- Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar,
k- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler,
1- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları sigorta teminatı dışında olup, bu durumlarda meydana
gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.
Kendisine affı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen
kiralayan, tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

whatsapp gsm
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et